Notă de Informare

către Investitorii Fondului Deschis de Investiții (“FDI”) YOU INVEST ACTIVE RON administrat de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

SAI Erste, în calitate de administrator al FDI menționat mai sus, anunță următoarele modificări intervenite în cadrul documentației, ca urmare a modificării Politicii de Investiții:

  • Președintele Consiliului de Supraveghere al SAI ERSTE este dl. Thomas Kraus.
  • Conform modificării Politicii de Investiții a FDI, prevazută la art. 3.2.2 din Prospectul de emisiune,  FDI va investi până la 35% din activele sale în acțiuni și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M și/sau F.I.A. care investesc preponderent în acțiuni. Restul activelor fondului vor fi investite în obligațiuni guvernamentale sau corporative și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/sau F.I.A. care investesc preponderent în obligațiuni guvernamentale sau corporative sau în alte instrumente financiare, în condițiile și limitele permise de reglementările în vigoare. Limitele maxime ale investițiilor efectuate în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la tranzacționare la bursele din țările terțe menționate sunt: Statele Unite al Americii: 30 % din activ; Marea Britanie: 30 % din activ; Elveția: 30 % din activ.

Obiectivul politicii nu se modifică, aceasta urmărind în continuare stabilitatea din punct de vedere al performanței și a unui grad optim de lichiditate, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

  • Conform modificării Regulilor FDI, se recomandă investitorilor plasarea resurselor financiare pe un termen de minimum 2 ani, având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de FDI.
  • În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene – The European Fund Classification EFC Categories, Iulie 2020), unde și Asociația Administratorilor de Fonduri din România este membră, ținând seama de Politica de Investiții prevazută în Prospectul de emisiune, FDI este un fond multi-active (diversificat), de tip defensiv.
  • Valoarea comisionului de administrare crește de la 1% pe an, respectiv 0,0833% pe lună, la 1,25% pe an, respectiv 0,1041% pe lună, calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă. Valoarea comisionului se menține sub nivelul maxim prevăzut în Prospectul de emisiune, adică 1,5%.
  • Pentru a reflecta cât mai bine noua Politică de Investitii, denumirea FDI YOU INVEST ACTIVE RON a fost schimbată în ERSTE MIX PRUDENT RON.

Conform reglementărilor în vigoare, modificările vor intra în vigoare în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările menționate mai sus au dreptul să solicite răscumpararea integrală a titlurilor de participare deținute, în termenul menționat mai sus.

SAI Erste Asset Management S.A.
Alina Matei – Director Executiv

SAI Erste Asset Management S.A., Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail office@erste-am.ro, www.erste-am.ro

Prospectul de emisiune cu noile modificări, care va intra în vigoare începând cu data de 28 februarie 2022, poate fi consultat aici: