Notă de Informare

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții (“FDI”) ERSTE Money Market RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON și YOU INVEST Solid EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI menționate mai sus, anunță următoarele modificări intervenite ca urmare a implementării dispozițiilor Regulamentului A.S.F. nr. 2/2018 de modificare a Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, precum și a prevederilor reglementărilor europene aplicabile fondurilor de piață monetară, și anume Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iullie 2017 privind fondurile de piață monetară:

1. Redenumirea și modificarea politicii de investiții aferente FDI ERSTE Money Market RON, astfel:

1.1. FDI ERSTE Money Market RON se redenumește FDI ERSTE Liquidity RON

1.2. FDI ERSTE Liquidity RON este un fond de obligaţiuni pe termen scurt, obiectivul acestuia constând în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă publică continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de plasamente în instrumente financiare pe pieţele monetare şi de capital, în condiţiile unui grad redus spre mediu de risc.

1.3. Valoarea comisionului de administrare este de 0,5% pe an, respectiv 0,0416% pe lună, calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă.

2. Includerea de prevederi specifice conflictului de interese aferente relației cu Depozitarul.

3. Completarea capitolului aferent instrumentelor financiare în care poate investi un FDI cu termenii și condițiile de investire în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacționare.

4. Completarea / detalierea regulilor de evaluare a activelor în care investesc FDI administrate.

5. Completarea capitolului referitor la lichidarea unui FDI.

Modificările intră în vigoare în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările menționate mai sus au posibilitatea să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial, în termenul menţionat mai sus.

S.A.I. Erste Asset Management SA

Dragoș Valentin Neacșu – Președinte Directorat / Director General

Documentele FDI Erste Liquidity RON (Erste Money Market RON) cu intrare in vigoare la data de 17.12.2018