Privind fuziunea prin absorbţie a fondurilor deschise de investiţii (FDI) BCR Obligaţiuni (fond absorbant) şi BCR Clasic (fond încorporat) şi transferul privind administrarea FDI BCR Monetar, BCR Obligaţiuni (fond rezultat în urma fuziunii cu BCR Clasic), BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Europa Conservator, BCR Europa Mixt, BCR Europa Avansat de la SAI BCR Asset Management SA la SAI ERSTE Asset Management SA

1. Etapele procesului de preluare în administrare a fondurilor deschise de investiţii (FDI) BCR Monetar, BCR Obligaţiuni, BCR Clasic, BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Europa Conservator, BCR Europa Mixt, BCR Europa Avansat de la SAI BCR Asset Management SA la SAI ERSTE Asset Management SA:

Emitere decizii de suspendare a emisiunii şi răscumpărării titlurilor de participare pentru toate cele 8 Fonduri Deschise de Investiţii;
Publicarea Notei de informare către investitori în 2 cotidiene naţionale şi pe pagina web precum şi transmiterea către CNVM a dovezii publicării Notei de informare către investitori;
Depunerea documentaţiei complete, aferente transferului FDI de la SAI BCR Asset Management SA la SAI ERSTE Asset Management SA şi a fuziunii BCR Obligaţiuni cu BCR Clasic, respectiv documentaţia aferentă tuturor celor 7 Fonduri deschise de investiţii (FDI BCR Obligaţiuni fuzionează prin absorbţie cu FDI BCR Clasic) cu noile niveluri de comisioane, noua perioadă de investire recomandată şi noile benchmark-uri ;
Suspendarea emisiunilor şi răscumpărărilor tuturor fondurilor deschise de investiţii cu excepţia răscumpărărilor integrale pentru BCR Obligaţiuni şi BCR Clasic, suspendare ce intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în presă a prezentei note de informare a investitorilor, etapă care va include şi:
- autorizarea modificărilor documentelor tuturor celor 7 FDI (BCR Obligaţiuni fuzionează cu BCR Clasic);
- depunerea procesului verbal de predare-primire în 3 zile de la data finalizării fuziunii prin absorbţie a Fondurilor deschise de investiţii BCR Obligaţiuni cu BCR Clasic;
Ridicarea suspendării emisiunii şi răscumpărării, ca urmare a notificării CNVM.
2. Date SAI ERSTE Asset Management SA: sediul social strada Rabat, nr. 21, Bucureşti, Sector 1, J40/17060/2008, CUI 24566377, înregistrată în Registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400028, în urma Deciziei CNVM nr. 98/21.01.2009, adresa web: www.erste-am.ro.

3. Fondurile Deschise de Investiţii administrate sunt:
BCR Monetar autorizat prin Decizia CNVM nr. 1869/09.10.2007 înscris în Registrul Public al CNVM sub nr. CSC06FDIR/400041,
BCR Obligaţiuni autorizat prin Decizia CNVM nr. 1872/09.10.2007 înscris în Registrul Public al CNVM sub nr. CSC06FDIR/400039,
BCR Clasic autorizat prin Decizia CNVM nr.2983/02.09.2003 înscris în Registrul Public al CNVM sub nr. CSC06FDIR/400001,
BCR Dinamic autorizat prin Decizia CNVM nr. 3117/22.07.2004 înscris în Registrul Public al CNVM sub nr. CSC06FDIR/400002,
BCR Expert autorizat prin Decizia CNVM nr. 3215/29.11.2005 înscris în Registrul Public al CNVM sub nr. CSC06FDIR/400024,
BCR Europa Conservator autorizat prin Decizia CNVM nr. 1864/09.10.2007 înscris în Registrul Public al CNVM sub nr. CSC06FDIR/400043,
BCR Europa Mixt autorizat prin Decizia CNVM nr. 1871/09.10.2007 înscris în Registrul Public al CNVM sub nr. CSC06FDIR/400040,
BCR Europa Avansat autorizat prin Decizia CNVM nr. 1870/09.10.2007 înscris în Registrul Public al CNVM sub nr. CSC06FDIR/400042.
De asemenea, în conformitate cu Actul Constitutiv şi Decizia CNVM de autorizare, SAI Erste Asset Management SA este autorizată să desfăsoare şi activităţi de administrare a conturilor individuale de investiţii, pentru care este membră a Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI);

4. În urma fuziunii prin absorbtie a FDI BCR Obligaţiuni (fond absorbant) cu BCR Clasic (fond încorporat) rezultă FDI BCR Obligaţiuni. În urma procedurii de fuziune nu este garantată o valoare a unităţii de fond egală cu cea deţinută anterior de investitorii fondurilor BCR Obligaţiuni şi BCR Clasic. Raportul de conversie a unităţilor de fond va fi stabilit în funcţie de valoarea unitară a activului net al celor două fonduri, certificate de depozitarul celor două fonduri la data fuziunii, respectiv de Banca Comercială Română SA.

5. Modificări aferente comisioanelor de administrare ale FDI BCR Monetar, BCR Obligaţiuni, BCR Dinamic si BCR Expert prin stabilirea unor valori maximale, respectiv:
- FDI BCR Monetar - maxim 2% anual;
- FDI BCR Obligaţiuni - maxim 2% anual;
- FDI BCR Dinamic - maxim 3% anual;
- FDI BCR Expert - maxim 4% anual.

Pentru restul fondurilor deschise de investiţii, comisioanele de administrare rămân neschimbate.

6. Includerea comisionului de răscumpărare pentru FDI BCR Monetar şi modificarea acestuia pentru FDI BCR Obligaţiuni, astfel:

FDI BCR Monetar

maxim 0,25% din valoarea rascumpărătă, dacă răscumpărarea acesteia este solicitată într-un termen mai mic sau egal cu 30 de zile de la achizitionarea acesteia, numărătoarea celor 30 de zile începe de la t+1, unde t este data efectuării subscrierii;
0% dacă răscumpărarea este solicitată într-un termen mai mare de 30 de zile de la data achiziţionării acesteia, numărătoarea celor 30 de zile începe de la t+1, unde t este data efectuării subscrierii ;
în cazul în care suma investită este egală sau mai mare de 100.000 RON, comisionul de răscumpărare este negociabil.
La data autorizării documentelor fondului, comisionul de răscumpărare este 0%.
Comisioanele de răscumpărare pot fi modificate de societatea de administrare, cu autorizarea CNVM. Societatea de administrare este obligată să făcă public noul nivel al comisionului de răscumpărare, cu cel putin 10 zile înaintea intrării în vigoare. Sumele încasate din comisioanele de răscumpărare a unităţilor de fond sunt încasate de Fond şi intră în activul acestuia.

7. Modificarea comisioanelor de depozitare şi custodie şi semnarea noilor contracte aferente acestora cu Banca Comercială Română SA, în calitate de Depozitar al acestor Fonduri Deschise de Investiţii.

8. Modificare în structura comisioanelor de răscumpărare pentru toate fondurile administrate conform documentelor acestora , respectiv:

"în cazul în care suma investită este egală sau mai mare de 100.000 RON, comisionul de răscumparare este negociabil".

9. Includerea de comisioane de subscriere şi răscumpărare diferenţiate pentru investitorii persoane juridice, membri ai Grupului financiar din care face parte societatea de administrare a investiţiilor.

10. Modificarea perioadei recomandate de investire aferentă FDI: BCR Monetar, BCR Obligaţiuni (rezultat în urma fuziunii cu BCR Clasic), BCR Dinamic şi BCR Expert, conform documentelor acestora astfel:

Monetar - 3 - 12 luni;
Obligaţiuni - 1 - 3 ani;
Dinamic - 3 - 5 ani;
Expert - 5 - 7 ani .

11. Modificarea benchmarkului pentru BCR Monetar, BCR Obligaţiuni şi BCR Dinamic astfel:

BCR Monetar:
Benchmark: media ROBID 1M;

BCR Obligaţiuni:
Benchmark: media ROBID 12M;

BCR Dinamic:
Benchmark: 50% BET-XT + 50% media ROBID 12M.

12. Datele de identificare ale depozitarului: se menţine acelaşi depozitar, respectiv Banca Comercială Română SA, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.5, înmatriculată la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare R361757, înscrisă în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, înscrisă în Registrul CNVM sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006. Depozitarul a fost autorizat de CNVM prin Avizul nr. 27/04.05.2006 şi înregistrată cu numărul PJR10 / DEPR / 400010 din Registrul Public al CNVM, comisioanele de depozitare/custodie maximale fiind cele practicate în prezent, cu excepţia:

- corporate actions: 15 ron/ notificare/colectare;
- comisioane safe-keeping pentru piete externe: 0.3% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie;
- comisioane decontare tranzacţii cu instrumente financiare pe pieţe externe: 201 EUR/tranzacţie.

13. Datele de identificare ale distribuitorului: Banca Comercială Română SA, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.5, prin toate unităţile sale.

14. Obiectivele OPVCM-urilor şi politica de investiţii pentru FDI: BCR Monetar, BCR Obligaţiuni (rezultat în urma fuziunii), BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Europa Conservator, BCR Europa Mixt si BCR Europa Avansat, se regăsesc în regulile fiecărui fond deschis de investiţii, parte integrantă a prospectelor acestora. În acest moment, obiectivele şi politica de investiţii ale FDI nu suportă modificări.

15. Data fuziunii FDI BCR Obligaţiuni cu BCR Clasic reprezintă data calculului ratei de conversie a unităţilor de fond şi are loc în prima zi de suspendare a emisiunii şi rascumpărării continue de unităţi de fond ale FDI administrate de SAI BCR Asset Management SA, respectiv data de 13.04.2009.

16. În conformitate cu Deciziile CNVM de suspendare a emisiunii şi răscumpărării continue de unităţi de fond ale fondurilor deschise de investiţii administrate de SAI BCR Asset Management SA cu nr.378/11.03.2009, 379/11.03.2009, 380/11.03.2009, 381/11.03.2009, 382/11.03.2009, 383/11.03.2009, 384/11.03.2009 şi Avizul CNVM nr.14/11.03.2009 cu privire la înlocuirea SAI BCR Asset Management SA cu SAI ERSTE Asset Management SA, se suspendă emisiunea şi răscumpărarea continuă de titluri de participare ale celor 8 fonduri, respectiv 7 fonduri rezultate în urma fuziunii FDI BCR Obligaţiuni cu BCR Clasic, cu excepţia răscumpărărilor integrale de unităţi de fond ale FDI BCR Obligaţiuni şi BCR Clasic, începând cu data de 13.04.2009, până la finalizarea fuziunii FDI BCR Obligaţiuni cu BCR Clasic şi înlocuirea societăţii de administrate a investiţiilor SAI BCR Asset Management cu SAI ERSTE Asset Management.

17. Ridicarea suspendării emisiunii şi răscumpărării titlurilor de participare ale FDI de către CNVM, după soluţionarea cererii de autorizare/avizare a modificărilor survenite în modul de funcţionare a FDI: BCR Monetar, BCR Obligaţiuni (rezultat în urma fuziunii cu BCR Clasic), BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Europa Conservator, BCR Europa Mixt şi BCR Europa Avansat.

SAI BCR Asset Management SA
Mihaela Stoica
Preşedinte/Director General