Reglementări privind spălarea banilor

În vederea conformării cu legislația aplicabilă prevenirii și combaterii spălării banilor, Erste AM a implementat proceduri interne clare de stabilire a benficiarului real, a sursei fondurilor și a detectării tranzacțiilor suspecte.

Pentru respectarea dispoziţiilor art. 7 alin.(1) – (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în vederea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei /(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor anunţă iniţierea procedurilor de elaborare a proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, act normativ care abrogă Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare. 

Definiţie Persoană Expusă Politic (PEP)

În sensul reglementărilor aplicabile prevenirii şi sancţionarii spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante.Persoanele fizice care exercită, în sensul legislaţiei aplicabile, funcţii publice importante sunt:
a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac;
c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraţie ale băncilor centrale;
d) ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate;
e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice;
f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale.

Niciuna dintre categoriile mentionate mai sus nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare.

Membrii familiilor persoanelor care exercită funcţii publice importante sunt, în sensul prezentei legi:
a) soţul/soţia;
b) copiii şi soţii/soţiile acestora;
c) părinţii.

Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante sunt:

a) orice persoană fizică ce se dovedeşte a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice împreună cu oricare dintre persoanele mentionate mai sus sau având orice altă relaţie privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană;

b) orice persoană fizică ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice cunoscute ca fiind înfiinţată în beneficiul uneia dintre persoanele menţionate mai sus.

Notă: Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă, instituţiile şi persoanele mentionate mai sus nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă politic.

Contactează-ne

Ai întrebări sau dorești mai multe informații?

Un expert Erste Asset Management este bucuros să îți răspundă.

Te-ar mai putea interesa și:

Disclaimer

Acesta este un material publicitar. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI), înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI Erste Asset Management SA.