POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

 

Acest website („site-ul”) este operat de către S.A.I. Erste Asset Management S.A. („EAM”). EAM poate fi referit în această Politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.

Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea

Prezenta Politică privind confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

(i) activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului;

(ii) prelucrările datelor cu caracter personal derulate de EAM în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată iar EAM va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii și va semnala printr-un mesaj pop-up faptul că politica a fost modificată. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către EAM.

Website-ul EAM poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu EAM și cu privire la care EAM nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de companiile afiliate EAM, care aplică politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dvs.

EAM și confidențialitatea datelor

EAM prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 și, începând cu 25 mai 2018, cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. În funcție de activitatea desfășurată, EAM prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, în următoarele condiții următoarelor:

  • pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al site-ului, vă rugăm să consultați secțiunea privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri disponibilă https://www.erste-am.ro/ro/informatii-investitori/reglementari-legale/politica-de-cookies.
  • În măsura în care sunteți în categoria angajaților (inclusiv candidat, angajat temporar, membru de familie al unui angajat etc.), EAM va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri (reflectate în secțiunile de mai jos): A(e)(f)(g)(h); B(d); C(f)(g).
  • în măsura în care sunteți beneficiar al produselor și/sau serviciilor prestate de EAM (beneficiari reali, clienți și potențiali clienți persoane fizice, reprezentanți ai clienților etc.) EAM va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri (reflectate în secțiunile de mai jos): A(a)-(h); B(a)-(c); C(a)-(g).
  • în măsura în care sunteți partener contractual al EAM (inclusiv reprezentant al partenerului, evaluator, agent, prestator de servicii, locatar, participant la evenimentele organizate de EAM): A(b)(c)(e)(f)(g)(h); B(a)(c)
  • în măsura în care sunteți un terț fără a avea o legătură cu EAM există posibilitatea ca EAM să prelucreze datele dumneavoastră conform secțiunii A(h) - în măsura în care EAM primește anumite documente și/sau solicitări din partea acestor entități, EAM poate primi datele dumneavoastră de identificare precum și alte informații după caz (spre exemplu, date despre anumite conturi poprite și valoarea debitelor, în ipoteza primirii unor popriri pe numele dumneavoastră).

Informațiile pe care le prelucrăm

EAM prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, precum și date care sunt generate pe baza acestora, precum codul de identificare client, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în derularea relațiilor contractuale încheiate și prestării serviciilor de către EAM.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor financiare și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către EAM.

Cum utilizăm și comunicăm informațiile dvs.:

EAM prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

a) prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticităţii actului de identitate prezentat de dumneavoastră, pentru executarea şi îmbunătăţirea serviciilor financiare oferite dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidenţă al EAM, a datelor conţinute în actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;

b) conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul societăților de investiții în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, raportării tranzacțiilor conform legislației aplicabile, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu clienții;

c) pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor EAM legate de supravegherea financiară efectuată asupra EAM și grupului Erste şi de raportare către grupul Erste sau autorităţile de supraveghere;

d) evaluarea eligibilităţii în vederea acordării unor produse şi servicii de investiții standard sau personalizate (inclusiv etapa acordării/aprobării), prin realizarea unui profil luând în considerare indicatori în evaluarea veniturilor și cheltuielilor anuale, a riscului investițiilor, determinarea experienței în domeniul investiţiilor financiare;

e) gestiune administrativ – financiară;

f) păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;

h) audit intern;

g) respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile societăților de administrare a investițiilor;

h) gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.).

Pentru îndeplinirea acestor scopuri, EAM se va baza în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului de activitate.

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

a) derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între EAM şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;

b) monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de partenerii contractuali ai EAM (persoane fizice) și/sau de clienți faţă de oricare dintre entităţile din Grupul EAM;

c) efectuarea sau procesarea operațiunilor de plăți prin sistemul SWIFT, în măsura în care clienții solicită folosirea acestui sistem;

d) încheierea si executarea contractelor de muncă.

C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale EAM în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

a) îmbunătățirea serviciilor financiare furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;

b) managementul portofoliului;

c) scopuri de marketing simplu, PR și comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile financiare, activitatea EAM, a membrilor Grupului Erste sau BCR şi a terţilor parteneri contractuali;

d) gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră cu privire la serviciile financiare; realizarea unui profil în vederea prezentării celor mai potrivite produse/ servicii,;

e) transmiterea datelor la FATCA si CRS pe parcursul gestionării relației contractuale ce intră în sfera de aplicare a regulilor privind FATCA/CRS; consultarea informaţiilor înregistrate pe numele Dumneavoastră în baza de date FATCA/CRS de către oricare Participant la Sistemul FATCA/CRS în vederea prestării de servicii financiare, la solicitarea Dumneavoastră respectiv in vederea ofertării Dumneavoastră cu astfel de produse;

f) constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale EAM în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;

g) scopuri de recrutare și resurse umane în ceea ce privește candidații și angajații EAM; acordarea de beneficii pentru persoanele vizate;

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca EAM să obțină consimțământul dumneavoastră. EAM va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dumneavoastră a unei note de informare puse la dispoziție de către EAM când vizitați sediul EAM. Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment iar EAM va ține cont de preferințele dumneavoastră. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca EAM să obțină consimțământul dumneavoastră sunt următoarele: prelucrarea codului numeric personal, inclusiv transferul acestei categorii de date, în state din cadrul UE/SEE și din afara UE/SEE, în măsura în care consimțământul este necesar conform cerințelor legale - această activitate de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin EAM pentru prestarea serviciilor financiare și asigurarea identificării unice a persoanei în sistemele EAM; marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii EAM, ale grupului BCR, ale partenerilor și ale grupului Erste, inclusiv transmiterea de către EAM a unor comunicări comerciale în acest scop; accesarea datelor pe care le deține FATCA, CRS, ANAF precum și orice alte baze de date puse la dispoziție de entități publice în condițiile legii despre dvs., pentru a vă putea evalua eligibilitatea în vederea ofertării unor produse și servicii standard sau personalizate.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, EAM poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii EAM, entităţile din Grupul Erste sau BCR, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, societăţi bancare, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai EAM.

Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca EAM să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/ SEE: Austria, Cehia, Ungaria, Croația, Belgia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, cât și în afara UE/SEE către Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile în afara UE/SEE, EAM își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, EAM va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor financiare, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, EAM să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici: https://www.erste-am.ro/ro/informatii-investitori/reglementari-legale/politica-de-cookies

Securitatea datelor

EAM acordă o importanță sporită a datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, EAM implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către EAM, conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea EAM cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către EAM a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, EAM să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către EAM către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către EAM, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: protectiadatelor@erste-am.ro.

Puteți, de asemenea, contacta oricând Responsabilul EAM privind protecția datelor la adresa de e-mail: protectiadatelor@erste-am.ro (ulterior desemnării acestuia la nivelul EAM).

În măsura în care aveți sugestii privind prezenta Politica de Confidențialitate, vă încurajăm să transmiteți aceste sugestii la: protectiadatelor@erste-am.ro

Conform prevederilor legislatiei aplicabile, SAI Erste a numit ca Responsabil cu Protectia Datelor pe SC Expert Company OIL SRL. Date de contact: Sos. Colentina, Nr. 3A, Bl. 33A, Sc. A, Et. 6, Ap. 24, Sector 2, Bucuresti, Romania Tel: 0749 465 521. e-mail: office.expertcompany@gmail.com