Actualizarea datelor

Actualizarea periodică a datelor tale face parte din relația noastră. Dincolo de faptul că ne ajută să ținem legatura, este o obligație legală atât pentru tine, în calitate de investitor în fondurile sau portofoliile de investiții pe care le administrăm, cât și pentru noi, societatea de administrare a investițiilor, ajutându-ne să ne continuăm parteneriatul în siguranță.

Este important să avem datele tale actualizate și să ne pui la dispoziție informațiile și documentele de care avem nevoie fie atunci când primești o notificare de la noi, fie atunci când știi că s-au schimbat informațiile pe care le avem deja despre tine. Astfel, fie că ești persoană fizică sau persoană juridică, atunci când apar modificări (spre exemplu, în adresa de domiciliu/ sediu, adresă de email etc.) și nu ne comunici acest lucru, există riscul de a nu primi notificări sau informații importante legate de investițiile tale sau chiar ca acestea să ajungă la persoane necunoscute. Verificările periodice de date ne permit prin urmare, să ne protejăm investitorii și să menținem o relație de afaceri sigură și în limitele legii.

Conform prevederilor legale, este necesar să actualizăm datele investitorilor noștri o dată pe an, chiar dacă nu au intervenit modificările în datele pe care le-am primit anterior de la aceștia. Astfel, în situația în care nu vei da curs solicitărilor noastre de actualizare a datelor, este posibil să fim nevoiți să restricționăm operațiunile cu produsele deținute. Spre exemplu, nu vei mai putea face operațiuni de subscriere sau de răscumpărare de unități de fond până când nu vei face actualizarea datelor și nu ne vei trimite documentele necesare. 

Cum poți să îți actualizezi datele?

Pentru că ne dorim ca procesul de actualizare de date să fie cât mai simplu și mai rapid, îți punem la dispoziție mai multe modalități.

Actualizarea datelor online

Dacă ești persoană fizică, îți poți actualiza datele personale simplu și rapid prin completarea unui formular online disponibil aici.

Completarea formularului online durează 5 minute și este necesară încărcarea unei fotografii cu documentul de identitate în baza căruia soliciți actualizarea datelor.

Pentru asigurarea confidențialității informațiilor transmise, completarea formularului online se face în condiții de securitate, astfel că pentru accesarea acestuia este necesar să te autentifici folosind Codul tău de identificare, alocat în evidențele S.A.I. Erste Asset Management S.A., și o parolă. Vei primi informații cu privire la datele de autentificare prin notificările primite de la noi sau telefonic, în intervalul orar 09:30 – 17:30, la numărul de telefon +40 372 269 923/925 (tarif normal).

Actualizarea datelor în unitățile BCR

Dacă ești persoană fizică sau persoană juridică/entitate fără personalitate juridică, poți actualiza datele în relația cu S.A.I. Erste Asset Management S.A. la orice unitate a Băncii Comerciale Române S.A. (BCR) în baza unei programări în prealabil. Poți efectua aici programarea online pentru vizita în unitatea BCR dorită, selectând “Investiții - subscriere” la scopul vizitei.

Pentru actualizarea datelor este necesar să prezinți în unitatea BCR documentul de identitate valabil și să completezi formularul de actualizare a datelor pus la dispoziție de reprezentantul BCR.

Actualizarea datelor personale la sediul nostru

Dacă ești persoană fizică sau persoană juridică/entitate fără personalitate juridică, poți actualiza datele în relația cu S.A.I. Erste Asset Management S.A. la sediul din Bulevardul Aviatorilor nr. 92, București. Ne găsești de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 17:00, însă te rugăm să soliciți o programare în prealabil la numărul de telefon +40 372 269 923/925 (tarif normal). 

De ce este importantă actualizarea datelor?

  •  Actualizarea datelor nu este opțională, fiind o obligație legală atât pentru investitori, cât și pentru societatea de administrare a investițiilor, conform prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ale Regulamentului ASF nr.13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și conform prevederilor Regulamentului UE 679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor și Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului GDPR;

  • Vei putea să efectuezi în continuare, fără restricții, toate operaţiunile dorite în legătură cu investițiile pe care le deții/ dorești să le faci în legătură cu fondurile/portofoliile de investiții administrate de societatea noastră;

  • Te asiguri că primești mereu de la noi informaţii despre deținerile de unități de fond/ portofoliile tale de investiții.

Ce date ne sunt necesare?

Pentru Persoane Fizice:

  • Datele de identificare (de exemplu, nume, prenume, data nașterii, CNP etc.);

  • Datele de contact (de exemplu, adresa de corespondență, adresă e-mail, număr de telefon);

  • Informații specifice (de exemplu, sursa generală a fondurilor/ veniturilor, angajatorul, ocupația, reprezentanți legali în cazul titularilor minori, beneficiar real, dacă deții o funcție publică sau ești membru de familie sau asociatul unei persoane care deține o funcție publică etc. ).

Pentru Persoane Juridice/ Entități fără personalitate juridică

  • Datele de identificare (de exemplu, cod unic de înregistrare, număr de înregistrare în Registrul Comerțului, obiect de activitate, cod CAEN, sediu etc.);

  • Datele de contact (de exemplu, adresa de corespondență, adresă e-mail, număr de telefon);

  • Informații specifice (de exemplu, structura acționarilor/ asociaților, identitatea persoanelor competente a reprezenta și conduce societatea, scopul și natura operațiunilor derulate, sursa fondurilor etc.).

Ce sunt anumite informații specifice solicitate?

Este posibil ca anumite informații solicitate în formularul de actualizare a datelor să îți fie neclare sau necunoscute. Așadar, pentru a putea completa corespunzător formularul de actualizare a datelor, regăsești mai jos explicații pentru acestea.

Țara de origine: Țara în  care o persoană fizică s-a născut.

Natură activitate proprie: Natura activității desfășurate pe cont propriu de o persoană fizică (fără să fie angajată permanent într-o instituție sau întreprindere), spre exemplu profesii liberale sau activități de tip PFA.

Număr de identificare fiscală (NIF): Reprezintă codul numeric unic atribuit în scopuri fiscale de către ANAF persoanelor fizice, cetățeni străini. Acesta este de regulă folosit în scopul declarării oricăror obligații fiscale către autoritățile fiscale românești.

Beneficiarul real (eng. Ultimate Beneficiary Owner – UBO) este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/ sau persoană fizică sau juridică în numele ori în interesul căruia/ căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

Beneficiarul real este:

- persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul

și/ sau

- persoana fizică în numele căruia/ căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

Beneficiarul real al unei persoane fizice este chiar persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție.

I. În cazul persoanelor juridice supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine, beneficiarul real este:

a) persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

b) în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;

II. În cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) În cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociaţii sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;

4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

d) În cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct.

Definiția beneficiarului real se aplica atât societăților guvernate de legea română, cât și entităților corporative străine. Drept urmare, în determinarea beneficiarului real, dispozițiile legale se aplică și pentru societățile guvernate de o lege străină, ce dețin participanții într-o societate guvernată de legea română.

Persoană expusă public (PEP): Persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Această calitate este deținută timp de 1 an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă.

Iată câteva exemple: șef de stat, șef de guvern, ministru, ministru adjunct, secretar de stat, membru al Parlamentului sau al altui organ legislativ central similar, membru al organului de conducere al unui partid politic, membru al curților supreme/ curților constituționale/ altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac, membru al conducerii din cadrul curților de conturi sau din cadrul consiliilor băncilor centrale, ambasador, însărcinat cu afaceri și ofițer superior în forțele armate, membru al consiliilor de administrație și al consiliilor de supraveghere sau funcție de conducere a regiilor autonome/ a societăților cu capital majoritar de stat/ a companiilor naționale, director/ director adjunct/ membru al consiliului de administrație sau al organului de conducere a unei organizații internaționale.

Agenția Națională de Integritate este responsabilă cu întocmirea listei cu funcțiile publice importante prevăzute în legislația națională. Aceasta lista poate fi consultata aici.

Membru al familiei persoanei expuse public PEP:
i) soțul sau persoana (concubinul) cu care se află în relații asemănătoare acelora de soți,
ii) copiii și soții sau concubinii acestora,
iii) parinții.

Persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public
Persoanele cunoscute ca asociați apropiați PEP, astfel:

a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără  personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu PEP sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;

b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în  beneficiul de facto al PEP.

Deținătorul funcției publice: Numele persoanei care este expusă public.

Relația cu detinătorul funcției publice:  Descrierea relației avute cu deținătorul funcției publice, spre exemplu, în cazul membrilor familiei persoanei expuse public, soțul, tatăl, sora, iar in cazul persoanelor cunoscute ca asociați ai persoanelor expuse public, indicarea relației de afaceri avută cu acestea.

FATCA: Declarație privind cetățenia/rezidența în SUA. Se consideră persoane fizice relevante FATCA urmatoarele persoane: i) cetățenii SUA care au rezidență în afara SUA sau care dețin și o altă cetățenie; ii) persoanele care dețin un pașaport emis de SUA; iii) persoanele nascute în SUA cu excepția cazurilor în care acestea a renunțat la cetățenia SUA; iv) persoanele cu rezidență permanentă în SUA (ex. deținătoare de green card).

TIN: Taxpayer Identification Number. Pentru persoanele fizice, cu cetățenie/ rezidența în SUA, acesta este, de regulă, codul numeric personal (social security number) sau codul de identificare a contribuabilului (ITIN).