Integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesul de luare a deciziilor în investiții pentru portofoliile administrate și distribuite de S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Întrucât ne confruntăm din ce în ce mai mult cu consecințele catastrofale și imprevizibile ale schimbărilor climatice, cu epuizarea resurselor și cu alte aspecte referitoare la durabilitate, sunt necesare acțiuni urgente pentru a mobiliza capitalul nu numai prin politici publice, ci și prin sectorul serviciilor financiare. În acest sens, Regulamentul European 2019/2088 vizează să reducă asimetriile la nivel de informații publicate de participanții la piață și consultanții financiari, stabilind reguli de transparență privind furnizarea de informații, integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul activității lor.

Factorii de durabilitate (ESG) reprezintă caracteristici de mediu, sociale sau de guvernanță, care pot avea un impact pozitiv sau negativ asupra performanței financiare sau solvabilității unei companii, instituții, stat sau individ.

Citește Declarațiile conform art. 3 si art.4 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.11.2019, privind informațiile privind durabilitatea:

Fonduri deschise de investiții

Portofolii individuale de investiții

Transparența integrării riscurilor legate de durabilitate

Riscurile legate de durabilitate nu sunt descrise ca o categorie distinctă de risc, fiind considerate factori cu potențial de accentuare a celorlalte categorii de riscuri la care pot fi supuse portofoliile administrate, putând contribui la materializarea acestora.

S.A.I. Erste Asset Management S.A. (SAI ERSTE) a identificat următoarele riscuri relevante de durabilitate:

  • Riscuri de mediu legate de atenuarea efectelor schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice și tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon, protejarea biodiversității și gestionarea resurselor, deșeurilor și a altor poluanți;
  • Riscuri sociale legate de condițiile de muncă și de siguranță și respectarea normelor de muncă recunoscute, respectarea drepturilor omului și a normelor de siguranță a muncii;
  • Riscuri de guvernanță legate de măsurile de evaluare a organelor de conducere a societății, măsurile de combatere a mitei și corupției și de conformare la legile și reglementările aplicabile.

S.A.I. Erste Asset Management S.A., cod LEI 549300PJ08A07W82CY42, urmărește integrarea în politica de investiții a riscurilor legate de durabilitate. Societatea, ca parte a Grupului Erste, este ferm dedicată obiectivelor Regulamentului European și depune eforturi permanente pentru a se conforma pe deplin prevederilor acestuia.

În prezent, în cazul fondurilor deschise de investiții administrate, având în vedere universul investițional și disponibilitatea încă limitată a datelor referitoare la criteriile ESG la nivelul pieței locale, SAI ERSTE întreprinde demersuri pentru identificarea, evaluarea, prevenirea și integrarea riscurilor de durabilitate în deciziile de investiții conform politicii interne, dar nu oferă, pentru moment, fonduri care promovează sau care au ca obiectiv caracteristici de mediu sau sociale conform Regulamentului UE nr. 2019/2088.

În cazul portofoliilor individuale de investiții administrate, SAI ERSTE întreprinde demersuri pentru identificarea, evaluarea, prevenirea și integrarea riscurilor de durabilitate în deciziile de investiții conform politicii interne și oferă atât strategii de investiții tradiționale, cât și strategii care promovează caracteristici de mediu sau sociale, conform art. 8 din Regulamentului UE nr. 2019/2088.

Pentru a gestiona riscurile legate de durabilitate atunci când sunt luate decizii de investiții, la nivelul Grupului Erste Asset Management GmbH (Grup EAM) se utilizează un set de instrumente ESG menite să adreseze factorii de risc de durabilitate. Nu toate elementele setului de instrumente sunt utilizate în toate strategiile de investiții. Utilizarea fiecărui tip de instrument ESG este decisă independent pentru fiecare portofoliu administrat, în funcție de strategia investițională respectivă și de potențialul de risc așteptat asociat.

De asemenea, pentru evaluarea riscurilor legate de durabilitate este necesară și consultarea a diferite surse de informații relevante, externe, publicate de terți. Datele din surse externe pot fi însă incomplete, imprecise sau indisponibile.

În ceea ce privește evaluarea prospectivă a impactului anticipat al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului portofoliilor administrate, ținând cont de politica de investiții, de universul investițional și având în vedere cantitatea limitată de date disponibile în prezent, referitoare la condiții de mediu, sociale sau de guvernanță, SAI ERSTE nu poate evalua concret efectul probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentelor portofoliilor administrate. Până la acest moment, aprecierea generală, în baza datelor accesibile, este în sensul în care, pentru un activ, un risc de durabilitate poate genera o pierdere în valoarea acestuia și prin urmare, un impact negativ asupra valorii activului net al portofoliului.

Strategiile de investitii clasificate conform Art. 8 din Regulamentul (UE) 2019/2088 SFDR, promovează, printre altele, caracteristici sociale sau de mediu, ori o combinație a acestora, dar nu au un obiectiv investițional durabil. Pentru promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale nu a fost stabilit niciun indice cu rol de criteriu de referință.

Efectele Negative Semnificative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate nu sunt luate în considerare în selecția de active din cadrul strategiilor investiționale durabile, conform declarației elaborate în acord cu prevederile art.4 alin.(1) lit.b) din R (UE) 2019/2088.

Politica de remunerare

În ceea ce privește includerea riscurilor legate de durabilitate în Politica de remunerare implementată la nivelul SAI ERSTE, se acordă o atenție deosebită neîncurajării asumării excesive de riscuri legate de durabilitate și asigurării existenței unei legături între structura de remunerare și performanța ponderată la riscuri.