Prezentare de informații conform Art. 3 și 4 din Regulamentul (UE) 2019/2088, referitor la politicile de abordare a riscurilor legate de durabilitate și la principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate

Această secțiune descrie efectele negative ale deciziilor de investiție asupra factorilor de durabilitate, care sunt semnificative sau susceptibile de a fi semnificative în opinia EAM.

Principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite reprezintă fundamentul abordării noastre în ceea ce privește investițiile durabile. Principiile pentru investiții responsabile reprezintă o inițiativă pentru investitori stabilită în parteneriat cu Inițiativa financiară a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și cu inițiativa ONU „Global Compact”. În calitate de semnatar, EAM s-a angajat să integreze următoarele principii în politica sa de investiții:

  1. Vom include în analizele noastre și în procesele noastre decizionale privind investițiile elemente de mediu, sociale și de guvernanță corporativă (ESG).
  2. Vom fi un jucător activ și vom integra elemente ESG în politicile și practicile proprii.
  3. Ne vom asigura că toate companiile în care investim prezintă în mod adecvat elementele ESG.
  4. Vom promova acceptarea și implementarea Principiilor în sectorul investițiilor.
  5. Vom coopera în sensul creșterii eficacității procesului de implementare a Principiilor.
  6. Vom raporta activitățile desfășurate și progresul înregistrat în implementarea Principiilor.

Strategia noastră de produs acordă atenție deosebită integrării riscurilor legate de durabilitate în procesele noastre de luare a deciziilor privind investițiile. În prezentarea de noi produse și îmbunătățirea celor existente, preferăm strategiile de investiție care respectă această orientare. Produsele deja oferite sunt revizuite în mod proactiv cel puțin o dată pe an, iar produsele sunt îmbunătățite prin integrarea riscurilor legate de sustenabilitate în strategia de investiții, atunci când este posibil.

Societatea noastră de administrare a investițiilor acordă atenție deosebită și principiilor de durabilitate aferente propriilor sale investiții. Experții echipei ESG sunt implicați în procesele decizionale aferente investițiilor din portofoliile proprii ale companiei.

EAM a dezvoltat proceduri care integrează principalele efectele negative, precum și politici de evaluare a efectelor negative ale deciziilor de investiție asupra factorilor de durabilitate.

Procedura de diligență constă în principal în

·        revizuirea periodică a cerințelor și limitelor cantitative aplicabile administrării riscurilor, cu ajutorul unor

        o   liste de elemente pozitive și/sau

        o   liste de elemente negative

·        susținerea continuă a evaluărilor (cantitative) în administrarea riscurilor, pentru verificarea rezonabilității ipotezelor și furnizarea de informații (relevante) conducerii

·        revizuirea proceselor și documentelor din cadrul procedurilor periodice de auditare a riscului operațional și a funcției de control intern și conformitate.

Procedurile referitoare la includerea riscurilor financiare și de durabilitate relevante au fost integrate deja in procesele EAM. 

Prezentare de informații referitor la politicile de identificare și prioritizare a principalelor efecte negative asupra durabilității și a indicatorilor de durabilitate

EAM utilizează un set de instrumente ESG pentru evaluarea diferitelor efecte negative pentru durabilitate și a indicatorilor de durabilitate. Nu toate componentele setului de instrumente sunt folosite pentru toate strategiile de investiție. Utilizarea instrumentelor individuale este stabilită individual, pentru fiecare fond, pe baza strategiei de investiții și a riscului potențial estimat. Atunci când sunt achiziționate titlurile fondurilor de investiții administrate de alte societăți de administrare, scopul este acela de a se obține un grad de consecvență cât mai ridicat din punct de vedere al principalelor efecte negative asupra durabilității și al indicatorilor de durabilitate între fondurile EAM și fondurile ale căror titluri sunt achiziționate. Schimbările în sensul introducerii sau eliminării de instrumente care pot fi folosite pot avea loc în cazul în care se identifică o nevoie în acest sens, în urma revizuirilor periodice sau punctuale efectuate. Setul de instrument ESG este prezentat schematic mai jos.

Ca regulă generală, societatea de administrare a investițiilor poate utiliza instrumentele ESG pentru toate fondurile de investiții administrate, în scopul integrării riscurilor legate de durabilitate în procesul investițional.

Pentru fondurile speciale ale societății de administrare, se pot utiliza și alte principii și metode, în cazul în care se apelează la servicii de administrare sau consultanță furnizate de terți. Investitorilor li se va pune la dispoziție o descriere a acestor instrumente, în maniera convenită de comun acord. 

 

Descrierea Setului de instrumente ESG utilizat de Erste Asset Management

 

Criterii minime

Criteriile minime pentru investițiile directe sunt reprezentate de cerințele de bază privind durabilitatea și mediul înconjurător, stabilite de societatea de administrare a investițiilor pentru fondurile de investiții administrate. Prin impunerea de restricții dure asupra investițiilor în exploatarea cărbunelui, susținem renunțarea la cel mai mare emitent de gaze cu efect de seră și eliminarea acestuia de pe piață pe termen lung. Principiile sociale și etice fac și ele parte din standardele minime. Un element esențial este reprezentat de excluderea (producerii și comercializării) armelor controversate, care sunt reglementate sau scoase în afara legii printr-o serie de acorduri internaționale, din cauza suferințelor imense cauzate populației civile. Renunțarea la instrumentele folosite pentru specula cu alimente face de asemenea parte din principiile etice aplicate. 

 

Implicarea

Implicarea se referă la faptul că societatea de administrare a investițiilor stabilește un dialog constructiv și țintit cu toate companiile în care investește în cadrul activităților sale, pentru a putea direcționa organele decidente ale companiilor respective spre o strategie de afaceri durabilă. Societatea de administrare a investițiilor acționează atât în mod direct, cât și prin platforme de investiții precum PRI și CRIC și participă în diferite activități specifice prin intermediul unui furnizor de servicii de analiză. Proiectele sunt de durată extinsă, pentru a putea avea impact pe termen lung asupra proceselor complexe de schimbare durabilă, spre exemplu în domeniul evitării exploatării muncii copiilor. 

Exercitarea dreptului de vot

Exercitarea dreptului de vot este parte integrantă a procesului de administrare a investițiilor. Societatea de administrare a investițiilor își exercită drepturile de vot asociate instrumentelor financiare aparținând fondurilor de investiții, în conformitate cu Politica de vot sustenabilă a EAM, care presupune și posibilitatea utilizării serviciilor unui consultant în exercitarea dreptului de vot. Scopul este acela de a pleda pentru alinierea la o abordare durabilă a proceselor de afaceri și administrarea țintită a riscurilor individuale ESG de importanță deosebită. Dacă abordarea proceselor de afaceri nu este suficient axată pe durabilitate, măsurile întreprinse pot include nedescărcarea de gestiune a directoratului companiei listate sau acordarea unui vot nefavorabil persoanelor nominalizate pentru poziția de membri în consiliul de supraveghere al companiei listate. Prin sprijinirea unor hotărâri relevante ale acționarilor, soluțiile la problemele sociale și de mediu sunt impuse în mod oficial directoratului companiei listate. Acest lucru este, de asemenea, în interesul financiar al tuturor investitorilor, indiferent de alte interese de natură etică, morală sau care privesc durabilitatea. Informații suplimentare despre Politica privind exercitarea dreptului de vot pot fi consultate pe site-ul societății de administrare a investițiilor la adresa https://www.erste-am.at/en/private-investors/sustainability/publications-and-guidelines.

În plus față de principiile de bază de mai sus, următoarele instrumente se aplică fondurilor de investiții care promovează caracteristici de mediu și/sau sociale, conform Art. 8 din Regulamentul  (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare):

Criterii de excludere 

Criteriile de excludere aplicate de societatea de administrare a investițiilor stabilesc o limită etică strictă. Aceste excluderi nu servesc doar la îndeplinirea cerințelor etice ridicate ale investitorilor, ci elimină în mod expres investițiile în domenii relevante din punct de vedere social, economic și ecologic, cum ar fi energia nucleară, produsele petroliere sau exploatarea cărbunelui pentru producerea de electricitate, din cauza impactului negativ al acestora sau a profilului lor de risc. Astfel, se contribuie direct la îmbunătățirea amprentei sociale și de mediu.

Evaluarea bazată pe standarde

Evaluarea bazată pe standarde presupune evaluarea investițiilor din punct de vedere al conformării la anumite standarde și norme internaționale, inclusiv prevederi referitoare la drepturile omului, standardele Organizației Internaționale a Muncii (ILO) sau inițiativa ONU „Global Compact”. Companiile care nu respectă aceste standarde sunt excluse complet, pentru a evita orice implicare a fondului de investiții în încălcarea respectivelor standarde. 

Alegerea celei mai bune investiții

Abordarea privind alegerea celei mai bune investiții folosește criteriile ESG pentru identificarea companiilor cu activitate de pionierat în sectorul lor de activitate. Această abordare permite o strategie de investiții neutră din punct de vedere al sectoarelor de activitate, cu reducerea parțială a riscurilor legate de durabilitate.

Analiza ESG efectuată cu ajutorul modelului ESGenius aplicat de societatea de administrare a investițiilor evaluează companiile în baza profilului lor de risc legat de durabilitate/risc ESG. Prin aplicarea abordării privind alegerea celei mai bune investiții, universul investițional este limitat la cele mai bune companii din perspectivă ESG, asigurându-se astfel respectarea celor mai ridicate standarde de durabilitate. Pe termen mediu, această abordare contribuie la îmbunătățirea administrării durabile a companiilor, toți investitorii durabili fiind implicați în direcționarea fluxurilor de capital. Succesul acestei abordări este demonstrat prin creșterea rating-ului mediu al companiilor, în special pe piața europeană. 

Integrarea

Prin integrarea și reducerea riscurilor ESG încă din etapa de selecție a titlurilor se îmbunătățește profilul de risc al respectivului fond de investiții, prin ponderea mai redusă a valorilor mobiliare nesustenabile sau mai puțin sustenabile în portofoliu și se asigură că fondul de investiții contribuie activ la evitarea problemelor sociale și de mediu. Un exemplu în acest sens este reducerea amprentei de carbon. Oportunitățile mai mari de obținere a unor randamente ajustate la risc prin integrarea riscurilor ESG în deciziile de investiții au fost confirmate de un număr mare de studii științifice. 

Modelul intern de rating ESGenius oferă tuturor administratorilor de fonduri și portofolii individuale de investiții acces la informații ESG relevante privind portofoliile și titlurile deținute.

Fonduri tematice 

Fondurile tematice sustenabile realizează investiții axate pe domenii precum eficiență energetică, energie regenerabilă, mobilitate durabilă, economie circulară, proiecte social sau de dezvoltare. 

Pentru aceste fonduri, se vor prezenta informații specifice impactului asupra durabilității.

 

Eticheta ecologică din Austria sau sigiliul FNG

O parte din fondurile administrate au obținut certificare conform standardelor de durabilitate existente în prezent pe piața financiară, de exemplu sigiliul FNG sau eticheta ecologică aplicabilă în Austria. Această procedură de evaluare și confirmare independentă asigură respectarea cerințelor de durabilitate aplicabile.

În plus față de instrumentele de mai sus, următorul instrument se aplică fondurilor de investiții care își propun atingerea unui obiectiv durabil, conform Art. 9 din Regulamentul  (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare):

 

Fonduri axate pe impactul asupra sustenabilității

Obiectivul investițional al fondurilor de impact ale societății de administrare urmărește obținerea randamentelor anticipate, prin investiții în soluții concrete de rezolvare a provocărilor sociale și de mediu, spre exemplu, a schimbărilor climatice. Obiectivul este acela de a obține un impact pozitiv cuantificabil asupra durabilității. Valoarea ecologică sau socială adăugată generată de fondurile de impact administrate este calculată în detaliu și prezentată în manieră transparentă. În plus, se raportează și intensitatea amprentei de carbon și calculul consumului de apă la nivel de companie.

Descrierea principalelor efecte negative și a măsurilor aplicate sau planificate.

Prin intermediul platformei interne ESGenius, toți administratorii de fonduri și portofolii individuale de investiții primesc acces la informațiile ESG relevante, care pot fi avute în vedere pentru deciziile de investiții.

Prin implementarea activă a criteriilor minime, criteriilor de excluderilor, evaluării bazate pe standarde și alegerii celei mai bune investiții, se va putea menține o pondere scăzută a investițiilor cu efecte negative previzibile asupra durabilității.

În plus, exercitarea dreptului de vot și implicarea facilitează influența directă asupra companiilor în care se realizează investiții, în sensul promovării sau unei mai bune administrări a factorilor de durabilitate.

Rezumatul politicii noastre privind implicarea și responsabilitatea în sensul administrării durabile a investițiilor și a îndeplinirii alor obligații față de acționari

 

Deținere activă

Prin „deținere activă” ne referim la responsabilitatea noastră de a încorpora criterii de durabilitate în procesul de selecție a instrumentelor financiare și de a acționa în calitate de investitor activ, implicat în promovarea măsurilor în domeniul responsabilității sociale, protecției mediului sau creșterii transparenței.

Facem diferența dintre implicare, respectiv dialogul formal sau informal cu companiile și exercitarea dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

 

Implicarea

În calitate de investitor implicat, EAM are ca scop stabilirea unui dialog activ cu organele de conducere ale companiilor relevante, ca parte a procesului de promovare a durabilității. Astfel, sunt identificate vulnerabilitățile din zona protecției mediului, impactului social și guvernanței corporative, pentru a se încerca ulterior găsirea unei soluții comune de îmbunătățire a situației. Implicarea nu înseamnă doar responsabilitate, ci și minimizare a riscurilor și îmbunătățirea performanței pe termen lung a investițiilor. Companiile care refuză constant implicarea într-un dialog pot fi excluse din universul investițional al EAM. Din punct de vedere al implicării, EAM se bazează pe patru strategii de implicare:

Implicarea în Austria

Promovarea integrării criteriilor ESG în deciziile organelor de conducere ale companiilor din Austria, prin intermediul întâlnirilor și discuțiilor cu investitori.

Implicarea colaborativă

Agregarea intereselor ESG cu alte interese ale investitorilor, pentru a deveni o voce mai puternică, mai ales în marile grupuri de corporații internaționale. Aceste obiectiv este atins prin folosirea unor rețele de durabilitate internaționale precum PRI, CRIC și a serviciilor furnizorilor de analize a investițiilor.

Implicarea tematică

Efectuarea de cercetări ESG pe subiecte de importanță socială deosebită. Rezultatele sunt puse la dispoziția administratorilor de fonduri și pot conduce la decizia de renunțare la anumite investiții. În plus, se pot exercita presiuni prin publicarea rezultatelor în Raportul ESG și/sau în comunicate de presă.

 

Dialog pe teme ESG

Promovarea integrării riscurilor ESG în deciziile organelor de conducere ale companiilor internaționale, prin dialoguri purtate la cel mai înalt nivel de conducere.

Exercitarea dreptului de vot

Exercitarea dreptului de vot reprezintă un pilon central al abordării bazate pe deținere activă. Încă din anul 2012, EAM și-a exercitat dreptul de vot aferent titlurilor deținute în fondurile RESPONSIBLE, în conformitate cu prevederile Politicii EAM privind exercitarea dreptului de vot. Din anul 2016, EAM și-a extins exercitarea dreptului de vot și la fondurile de acțiuni administrate. Astfel, vocea investitorilor în fondurile EAM, în calitate de acționari indirecți, este ascultată în mod activ de către companiile în care sunt efectuate investițiile.

Informații suplimentare despre Politica privind exercitarea dreptului de vot pot fi consultate pe site-ul societății de administrare a investițiilor la adresa https://www.erste-am.at/en/private-investors/sustainability/publications-and-guidelines.

Pentru a asigura transparența și consecvența exercitării dreptului de vot, informațiile sunt publicate periodic pe portalul de vot al EAM. https://www.erste-am.at/en/private-investors/sustainability/publications-and-guidelines#/active-ownership

Referiri la codurile de conduită responsabilă și la standardele internaționale recunoscute de evaluare și raportare 

Codul de conduită

EAM urmează valorile fundamentale ale unei culturi corporative bazate pe respectarea legii, etică și durabilitate, fundamentele acestei culturi fiind înscrise în Codul de conduită EAM, care cuprinde regulile obligatorii, aplicabile tuturor activităților curente.

Amprenta de carbon

EAM caută să reducă în mod activ amprenta de carbon în toate domeniile de activitate ale companiei. În acest sens, în conformitate cu prevederile Protocolului privind gazele cu efect de seră, emisiile sunt evaluate conform clasificării domeniilor de aplicare 1 și 2. Emisiile vor fi evaluate și conform domeniului de aplicare 3, în momentul în care vor exista disponibile date relevante. În plus, emisiile de CO2 identificate nu sunt doar compensate conform standardelor internaționale, dar se și stabilesc și urmăresc ținte de reducere a acestora (înlocuirea deplasărilor în interes de serviciu cu videoconferințe, alegerea transportului în comun pentru deplasarea la locul de muncă, reducerea consumului de hârtie etc.).

Alinierea EAM la obiectivele Acordului de la Paris

EAM este membru al inițiativei Climate Action 100+. Climate Action 100+ este o coaliție a investitorilor lansată în 2017 pentru o perioadă de cinci ani.

Scopul acestei inițiative este de a implica cei mai mari 100 de emitenți de gaze cu efect de seră în reducerea emisiilor, evaluarea financiară a riscurilor pentru climă prezente în activitatea lor și alinierea strategiilor de afaceri la obiectivele Acordului de la Paris. Împreună, cele 100 de companii sunt responsabile pentru aproximativ două treimi din toate emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global. Ca parte a inițiativei Climate Action 100+, Erste Asset Management coordonează efortul comun de implicare alături de OMV AG.

În mai 2020, EAM a decis să participe în exercițiul PACTA 2020. Denumirea PACTA înseamnă „Paris Agreement Capital Transition Assessment" și este un model dezvoltat de un grup de lucru independent, non-profit - 2° Investing Initiative - pentru evaluarea impactului climatic al portofoliilor financiare. Obiectivul exercițiului este cuantificarea alinierii portofoliilor la obiectivele climatice ale Acordului de la Paris.

În anul 2016, EAM a fost prima societate de administrare a investițiilor din Austria care a semnat Angajamentul de la Montreal privind Principiile pentru Investiții Responsabile. Ca urmare, EAM este obligată să cuantifice și să facă publice amprentele de carbon ale tuturor fondurilor de acțiuni și obligațiuni.

Calculul riscurilor de emisiune de CO2 în fondurile cu venit fix

Din anul 2018, Erste Asset Management raportează informații privind emisiile de CO2 pentru toate fondurile de investiții administrate. Aceasta înseamnă că în calcul riscurilor au fost incluse pentru prima oară și informațiile privind fondurile de obligațiuni, în plus față de cerințele Angajamentului de la Montreal.

Rezultatul este impresionant atât din punct de vedere al tuturor fondurilor de obligațiuni administrate de Erste Asset Management (30% sub valoarea comparativă), cât și din punct de vedere al fondurilor de obligațiuni sustenabile (o treime sub piața globală a fondurilor cu venit fix).

Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de ERSTE RESPONSIBLE BOND (16.7%) și ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (26.6%). Prin investițiile în obligațiuni verzi, ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT a contribuit la scăderea amprentei de carbon și la reducerea cu 74 milioane tone a emisiilor de gaze cu efect de seră (a se vedea Raportul de impact al acestor fonduri).

Fondurile de acțiuni EAM au înregistrat rezultate superioare pieței globale a fondurilor de investiții

 

Datele publicate al patrulea an la rând arată rezultate foarte bune pentru fondurile de acțiuni administrate de Erste Asset Management. Intensitatea emisiilor de CO2 în fondurile de acțiuni EAM este cu 25% sub piața globală de fonduri de acțiuni și cu peste jumătate sub piața fondurilor de acțiuni sustenabile globale.

Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (29.9%) și ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (33%). Raportul de impact al fondului ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT arată că investițiile realizate în companiile selecționate (cu amprentă de carbon cu peste 50% mai redusă față de companiile similare) vor preveni emisiile viitoare de CO2 (iar 22 de milioane de gospodării vor putea fi alimentate cu energie regenerabilă).

Notificări privind riscurile:

Notificări privind riscurile, conform Legii privind fondurile de investiții din Austria din 2011

·       Fondul ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL poate înregistra un nivel ridicat de volatilitate, ca urmare a structurii portofoliului, iar pe termen scurt, valoarea participațiilor poate fluctua semnificativ, în ambele sensuri.

Notificări privind riscurile, conform Legii privind fondurile de investiții din Austria din 2011

·       Fondul ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT poate înregistra un nivel ridicat de volatilitate, ca urmare a structurii portofoliului, iar pe termen scurt, valoarea participațiilor poate fluctua semnificativ, în ambele sensuri.

Disclaimer

Acesta este un material publicitar. Cu excepția situațiilor în care se indică în mod expres contrariul, sursa datelor este Erste Asset Management GmbH. Toate comunicările oficiale sunt prezentate în limba germană și în limba engleză.

Prospectele de emisiune ale OPCVM-urilor (cu toate modificările și completările ulterioare) sunt publicate în cotidianul Amtsblatt zur Wiener Zeitung în conformitate cu reglementările stabilite în Legea privind fondurile de investiții din Austria din 2011, cu modificările și completările ulterioare. Informațiile pentru investitori puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind  administrarea fondurilor de investiții alternative se referă la fondurile de investiții alternative administrate de Erste Asset Management GmbH în baza prevederilor celor două legi anterior menționate.

Prospectele de emisiune ale fondurilor, Informațiile pentru investitori puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind  administrarea fondurilor de investiții alternative, precum și Documentul privind informațiile cheie destinate investitorilor/DICI pot fi consultate în versiunea actuală la adresa www.erste-am.com sau pot fi obținute gratuit de la sediul societății de administrare a investițiilor sau a depozitarului. Data exactă a ultimei actualizări a prospectului, limbile în care este disponibil documentul privind informațiile cheie destinate investitorilor, precum și locațiile suplimentare unde pot fi obținute documentele necesare pot fi consultate la adresa www.erste-am.com.

Acest document oferă informații suplimentare pentru investitori și are ca sursă datele aflate la dispoziția angajaților responsabili pentru realizarea documentului în momentul întocmirii acestuia. Analizele și concluziile noastre au caracter general și nu iau în considerare obiectivele individuale ale investitorilor în ceea ce privește randamentele, aspectele fiscale și apetitul la risc. Performanța anterioară a unui fond sau portofoliu de investiții nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. Vă rugăm să țineți cont de faptul că investițiile în instrumente financiare implică și riscuri, nu doar oportunități. Valoarea participațiilor şi randamentul investiției pot fluctua în timp. Volatilitatea cursului de schimb poate avea de asemenea efect pozitiv sau negativ asupra valorii unei investiții. În consecință, la răscumpărarea participațiilor deținute puteți primi mai puțini bani decât ați investit inițial. Este recomandabil ca anterior formulării unei decizii privind oportunitatea investiției, persoanele care intenționează să subscrie participații în fond să citească prospectele actualizate sau Informațiile pentru investitori puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind  administrarea fondurilor de investiții alternative, acordând o atenție deosebită aspectelor referitoare la riscuri

Vă rugăm să consultați prospectele de emisiune sau Informațiile pentru investitori puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind  administrarea fondurilor de investiții alternative pentru informații referitoare la restricțiile aplicabile vânzării de participații în fonduri de investiții către cetățeni americani. Societatea de administrare a investițiilor nu poate fi trasă la răspundere pentru omisiuni sau erori de redactare.