Portofolii individuale de investiții

  • Consultanţă individuală
  • Standarde înalte de calitate în alegerea instrumentelor financiare
  • Soluţii de investiţii personalizate
  • Administrarea activă a instrumentelor financiare

Portofolii individuale de investiții

Administrăm portofolii individuale de investiții dedicate investitorilor care doresc un management personalizat al resurselor bănești, prin stabilirea structurii de portofoliu și a obiectivelor investiționale în funcție de necesitățile și dorințele investitorilor.

Fondul de Compensare a Investitorilor

Fondul de Compensare a Investitorilor se adresează deţinătorilor de portofolii individuale administrate de Erste AM.

Ce este Fondul de Compensare a Investitorilor?

S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. (Fondul) este persoană juridică constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, înfiinţată conform Legii 31/1990 privind societaţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Titlului II, capitolul IX din Legea 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 3/2006, cu modificările ulterioare.

Acţionarii Fondului sunt intermediarii şi societăţile de administrare a investiţiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii. Pot fi acţionari ai Fondului operatorii de piaţă, Depozitarul Central şi alte entităţi reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

 

Care este scopul Fondului de Compensare a Investitorilor?

Fondul va compensa în mod egal și nediscriminatoriu investitorii în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a
20.000 Euro.  Limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilită gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 euro, după cum urmează:

a) la data autorizării Fondului, echivalentul în lei a 1.000 euro/investitor individual;

b) începând cu 1 ianuarie 2006, echivalentul în lei a 2.000 euro/investitor individual;

c) începând cu 1 ianuarie 2007, echivalentul în lei a 4.500 euro/investitor individual;

d) începând cu 1 ianuarie 2008, echivalentul în lei a 7.000 euro/investitor individual;

e) începând cu 1 ianuarie 2009, echivalentul în lei a 9.000 euro/investitor individual;

f) începând cu 1 ianuarie 2010, echivalentul în lei a 11.000 euro/investitor individual;

g) începând cu 1 ianuarie 2011, echivalentul în lei a 15.000 euro/investitor individual;

h) începând cu 1 ianuarie 2012, echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor individual.

Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:

a) investitori profesionali și instituționali, inclusiv:

- firmele de investiții, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

- instituții de credit, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

- instituții financiare, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

- societăți de asigurări;

- organisme de plasament colectiv;

- fonduri de pensii.

Alți investitori profesionali și instituționali stabiliți prin reglementările autoritatii de reglementare (ASF):

b) organizații internaționale, guverne și alte autorități ale administrației publice centrale;

c) autoritari ale administrației publice regionale și locale;

d) administratori, inclusiv conducători, directori sau alte persoane responsabile, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului membrilor Fondului, acționarii acestora având dețineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și investitori cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup cu membrii Fondului;

e) soți, rude și afini până la gradul I, precum și persoane care acționează în numele investitorilor menționați la lit. d);

f) persoane juridice din cadrul aceluiași grup cu membrii Fondului;

g) investitori care s-au făcut răspunzători pentru sau au profitat de pe urma anumitor situații în legătură cu un membru al
Fondului care au condus la dificultățile financiare ale membrului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situației financiare a acestuia;

h) societăți cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile
aplicabile.

Fondul asigură plata compensațiilor în limita plafonului stabilit de reglementari în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 luni de la data întocmirii Listei de plată conform procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.

Evaluarea adecvării investitorilor

Conform reglementărilor legale aplicabile, Erste AM este autorizată să desfăşoare şi activitatea de administrare de portofolii individuale de investiţii. În cadrul acestei activităţi, Erste AM trebuie să evalueze profilul de risc al clienţilor în funcție de parametri clar stabiliți de legislația aplicabilă, astfel încât aceştia să beneficieze de o protecţie şi un tratament echitabil și care să permită Erste AM să acţioneze în cel bun interes al acestora.

Definiţie:
Evaluarea adecvării reprezintă întregul proces de colectare a informaţiilor relevante despre clientul respectiv, precum şi evaluarea ulterioară a oportunităţii unui anumit tip de portofoliu de instrumente financiare pentru acel client.

Clientul trebuie să furnizeze informaţii corecte şi suficiente cu privire, dar nelimitându-se, la: cunoştinţe, experienţă, situaţie financiară, obiective etc, astfel încât Erste AM să poată furniza acestuia serviciul adecvat profilului clientului respectiv. În acest sens, clientul va completa un chestionar pus la dispoziţie acestuia de către SAI Erste. Clientul va fi obligat să actualizeze informaţiile conţinute de chestionarul respectiv cel puţin o dată la 1 (unu) an.

Erste AM va prezenta clientului şi noţiunea de risc de investiţii precum şi relaţia dintre risc şi randamentul investiţional.

În funcţie de informaţiile menţionate mai sus, Erste AM va lua în considerare natura şi amploarea serviciului pe care îl va putea furniza clientului în funcţie de cunoştinţele,
experienţa, situaţia financiară şi circumstanţele sociale ale clientului.

Raport Top 5

In ceea ce priveste tranzactiile care cad sub incidenta reglementarilor MiFID II, cu referire la activitatea de administrare portofoliu individual de investitii, topul contrapartilor eligibile cu care SAI Erste deruleaza tranzactii sunt:

1. IEBA Trust: Volum tranzactionare: 01.01.2018 – 30.04.2019 = 37,029,283.85 RON, Raport top 5

2. BCR: Volum tranzactionare: 01.01.2018 – 30.04.2019 = 18,817,942.02 RON, Raport top 5

3. BT Capital Partners: Volum tranzactionare: 01.01.2018 – 30.04.2019 = 3,979,791.59 RON, Raport top 5

4. BRD: Volum tranzactionare: 01.01.2018 – 30.04.2019 = 0 RON, Raport top 5


 

Contactează-ne

Ai întrebări sau dorești mai multe informații?

Un expert Erste Asset Management este bucuros să îți răspundă.

Te-ar mai putea interesa și:

Cine suntem

Fonduri de investiții

Soluții de investiții