Soluţionarea petiţiilor

Definiţii

Petiţia reprezintă cererea, reclamaţia sau sesizarea prin care se aduc la cunoştinţă Erste AM fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris şi depusă la sediul Erste AM sau la sediile distribuitorilor, după caz, transmisa prin poştă sau poştă electronică ori prin sistem on-line, prin intermediul căreia un petent sau împuterniciţii legali ai acestuia, care acţionează exclusiv în numele petentului şi fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la serviciul şi activitatea de investiţii prestate de către SAI Erste, la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al O.P.C. sau la informaţiile furnizate de entitate în urma solicitărilor de informaţii primite de la petenţi.

Petent reprezintă persoana fizică sau juridică, client/investitor al SAI Erste, care depune o petiţie către o entitate cu privire la serviciul și activitatea de investiţii prestate în baza OUG 32/2012 şi a Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014.

Petiţie soluţionată favorabil reprezintă petiţia în legătură cu care au fost dispuse măsuri pentru remedierea situaţiilor sesizate.

Petiţie soluţionată nefavorabil reprezintă petiţia în legătură cu care nu au fost dispuse niciun fel de măsuri.

Aspecte generale

Toate petiţiile sunt trate în mod egal şi nu sunt impuse restricţii în exercitarea drepturilor investitorilor. Persoanele responsabile vor răspunde la fiecare petiţie primită într-un limbaj simplu şi uşor de înţeles.

Petenţii au dreptul de a primi, fie la solicitarea expresă, fie cu ocazia înaintării unei petiţii, informaţii scrise privind procesul intern de soluţionare a petiţiilor.

Transmiterea şi cadrul general de soluţionare a petiţiilor

Petiţiile pot fi transmise în scris şi depuse la sediul SAI Erste sau la sediul/sucursalele distribuitorului Banca Comercială Română; ele pot fi transmise prin poştă sau poştă electronică ori prin sistem on-line.

Sediul_Adresa de e-mail_Identitatea şi datele de contact ale persoanei/persoanelor către care trebuie să fie transmise petiţiile:

Petiţia trebuie să conţină următoarele informaţii:

  • Informaţiile de identificare a persoanei care formulează petiţia
  • Obiectul petiţiei (serviciul / activitatea reclamată sau informaţiile furnizate)
  • Calitatea persoanei care formuleaza petitia (titular/imputernicit)
  • Interesul celui care formulează petiţia.

Din momentul primirii petiţiei, termenul de răspuns este de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, petentul va trebui să fie informat cu privire la cauzele întârzierii/stadiul de soluţionare a petiţiei, iar termenul final de răspuns nu poate depăşi cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile de la înregistrarea petiţiei.

Petenţii se pot adresa Erste AM solicitând informaţii referitoare la stadiul de soluţionare a petiţiilor emise. Datele de contact necesare în acest caz sunt:

În cazul soluţionării nefavorabile a petiţiei, SAI Erste va informa petentul cu privire la dreptul acestuia de a se adresa organelor şi autorităţilor competente şi de a utiliza modalităţile de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor, prevăzute de dispoziţiile legale.

În condiţiile în care petentul nu primeşte un răspuns în termenul menţionat mai sus, sau este nemulţumit de răspunsul primit, acesta are dreptul de a se adresa următoarelor autorităţi:

  • Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, office@asfromania.ro;
  • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) - Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, office@anpc.ro.

Modalităţi de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor:

Medierea reprezintă modalitatea de soluţionare alternativă a unui conflict, reglementat de dispoziţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Arbitrajul reprezintă modalitatea de soluţionare alternativă a unui conflict, reglementat de dispoziţiile art. 541 şi urm. din Noul Cod de Procedură Civilă.

Situație petiții

Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN)

NOU începând cu data de 19.07.2016

ASF a înfiinţat SAL-FIN, o entitate de soluţionare alternativă a litigiilor care are competenţă, organizează şi administrează proceduri SAL prin care se propune sau se impune (după caz) o soluţie părţilor implicate.

Misiunea SAL-FIN este de a organiza soluţionarea extrajudiciara a litigiilor financiare non bancare în materie de consum, interne şi transfrontaliere, prin colaborarea cu experţi în domeniul financiar non bancar, în mod echilibrat, într-un termen rezonabil şi fără costuri pentru consumator, în funcţie de procedura aleasă de părţi şi pot propune sau impune o variantă de soluţionare a litigiului.

Orice investitor are dreptul de a se adresa SAL-FIN, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului ASF nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non bancar şi a OG 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.

Pentru mai multe informaţii despre SAL-FIN puteţi accesa următorul link: http://www.salfin.ro/.

Procedurile de soluţionare SAL-FIN

Contactează-ne

Ai întrebări sau dorești mai multe informații?

Un expert Erste Asset Management este bucuros să îți răspundă.

Te-ar mai putea interesa și

FATCA

CRS

Reglementări privind spălarea banilor

Disclaimer

Acesta este un material publicitar. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi Prospectul de emisiune şi Documentul cu informații esențiale, înainte de a investi în acest fond. Prospectul de emisiune şi Documentul cu informații esențiale sunt disponibile în limbile română și engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române S.A. şi de la sediul S.A.I. Erste Asset Management S.A.