Disclaimer

Acesta este un material publicitar. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi Prospectele de emisiune şi Documentele cu informații esențiale înainte de a investi în aceste fonduri! Prospectele de emisiune şi Documentele cu informații esențiale sunt disponibile în limba română pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI Erste Asset Management SA.

Investitorii și potențialii investitori pot obține aici un rezumat în limba română al drepturilor investitorilor și informații privind accesul la mecanismele de recurs colectiv de la nivelul Uniunii Europene și la nivel national.

Depozitarul fondurilor este Banca Comercială Română (BCR), cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, sector 6, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/90/23.01.1991, CUI R361757, autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) cu Decizia nr. 27/04.05.2006, înscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul PJR10 / DEPR /400010. Tel: 0040 21 312 61 85; Website: www.bcr.ro .

Societatea de administrare a investiţiilor este Erste Asset Management SA, cu sediul în Bld. Aviatorilor, nr. 92 , Sector 1, Bucureşti, autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) cu Decizia nr. 98/21.01.2009 şi înscrisă în Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara cu numărul PJR05SAIR/400028; Tel: 0040 372.269.999; Fax 0040 372.870.995; Website : www.erste-am.ro ; Email: office@erste-am.ro.

Disclaimer preluat aplicabil fondurilor de investiţii administrate de Erste Asset Management GmbH și distribuite de SAI Erste Asset Management S.A.

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la Erste Asset Management GmbH. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză.

Prospectul fondurilor (precum şi eventualele modificări) sunt publicate în varianta actuală în jurnalul oficial al publicaţiei „Wiener Zeitung”, conform prevederilor InvFG 2011 .

Informaţiile pentru investitori conform art. 21 din AIFMG sunt prezentate pentru fondurile de investiţii alternative (FIA) administrate de Erste Asset Management GmbH în conformitate cu prevederilor AIFMG coroborate cu InvFG 2011.

Prospectul, materialul „Informaţii pentru investitori conform art. 21 din AIFMG”, precum şi Informaţiile cheie pentru investitori (DICI), pot fi accesate pe internet, în varianta în vigoare la momentul respectiv, la adresa www.erste-am.com şi sunt disponibile gratuit investitorilor interesaţi, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este disponibil documentul privind „Informaţiile cheie pentru investitori” (DICI) precum şi locaţiile suplimentare unde pot fi obţinute documentele necesare pot fi consultate la adresa www.erste-am.com.

Acest document oferă informaţii suplimentare pentru investitori şi are ca sursă datele aflate la dispoziţia angajaţilor responsabili pentru realizarea documentului în momentul întocmirii acestuia. Analizele şi concluziile noastre au caracter general şi nu iau în considerare obiectivele individuale ale investitorilor în ceea ce priveşte randamentele, aspectele fiscale şi apetitul la risc. Performanţa anterioară a unui fond nu reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că, în plus faţă de oportunităţile prezentate, investiţiile în instrumente financiare implică şi riscuri. Valoarea unităţilor de fond precum şi randamentul investiţiei pot fluctua în timp. Volatilitatea cursului de schimb poate de asemenea avea efect pozitiv sau negativ asupra valorii unei investiţii. În consecinţă, la răscumpărarea unităţilor deţinute puteţi primi mai puţini bani decât aţi investit iniţial. Este recomandabil ca anterior formulării unei decizii privind oportunitatea investiţiei, persoanele care intenţionează să subscrie unităţi de fond să citească prospectul(ele) actualizat(e), acordând o atenţie deosebită aspectelor referitoare la riscuri.

Vă rugăm să consultaţi informaţiile prezentate în prospect referitor la restricţiile aplicabile distribuirii de unităţi de fond către cetăţeni americani.

Restricţii aplicabile distribuirii de unităţi de fond aparținând fondurilor de investiţii administrate de Erste Asset Managemetn GmbH și distribuite de SAI Erste Asset Management S.A.

Unităţile emise de acest Fond de investiţii pot face obiectul unei oferte publice de vânzare sau pot fi distribuite doar în ţările în care aceste operaţiuni sunt permise. În consecinţă, acest prospect reprezintă o ofertă pentru subscrierea de unităţi de fond doar în cazul în care societatea de administrare a investiţiei sau reprezentanţii acesteia au solicitat autorizările necesare din partea autorităţilor de supraveghere locale, iar aceste autorizări au fost acordate.

Unităţile de fond nu sunt şi nici nu vor fi înregistrate în temeiul Legii privind valorile mobiliare emisă în Statele Unite în 1933, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare "Legea privind valorile mobiliare din 1933") sau al reglementărilor privind valorile mobiliare emise de către un stat sau orice altă entitate publică din Statele Unite ale Americii sau din teritoriile sau posesiunile acesteia sau din alte spaţii aflate sub suveranitatea SUA, inclusiv din Comunitatea Puerto Rico (denumite în continuare împreună "Statele Unite").

Unităţile de fond nu pot face obiectul unei oferte publice de vânzare, nu pot fi distribuite sau transferate în niciun alt mod în Statele Unite. Unităţile de fond pot face obiectul ofertelor publice de vânzare şi pot fi distribuite în baza unei derogări de la prevederile privind obligativitatea înregistrării, în temeiul Regulamentului S din Legea privind valorile mobiliare din 1933. Nici Societatea de Administrare a Investiţiilor nici Fondul de investiţii nu sunt şi nici nu vor fi înregistrate în temeiul Legii privind societăţile de investiţii financiare emisă în Statele Unite în 1940, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza altor legi federale din Statele Unite. În consecinţă, unităţile de fond nu vor face obiectul ofertelor publice de vânzare şi nici nu vor fi distribuite în Statele Unite către sau în contul cetăţenilor americani (în sensul definiţiei stabilite în aplicarea legilor federale din Statele Unite care guvernează valorile mobiliare, mărfurile şi aspectele fiscale, inclusiv Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare din 1933. Transferurile ulterioare de unităţi de fond către Statele Unite sau către cetăţeni americani sunt interzise.

Unităţile de fond nu sunt admise la tranzacţionare de Comisia pentru bursă şi valori mobiliare din Statele Unite (Securities and Exchange Commission) (denumită în continuare "SEC") sau de altă autoritate de supraveghere din Statele Unite; nu au existat solicitări de admitere la tranzacţionare respinse de SEC sau de altă autoritate de supraveghere din Statele Unite iar în plus, nici SEC nici altă autoritate de supraveghere din Statele Unite nu a emis comunicate cu privire la corectitudinea şi adecvarea acestui prospect sau la avantajele oferite de investiţia în unităţile acestui fond. Comisia pentru tranzacţionarea contractelor futures pe mărfuri (Commodity Futures Trading Commission) nu a analizat şi nici nu a aprobat acest document sau alte materiale publicitare aparţinând Societăţii de Administrare a Investiţiilor sau Fondului de investiţii.

Niciuna dintre părţile implicate nu este autorizată să furnizeze informaţii sau să ofere garanţii care nu sunt prezentate în prospect sau în documentele menţionate în prospect. Toate aceste documente sunt disponibile la sediul Societăţii de Administrare a Investiţiilor.

Publicarea acestui prospect în Statele Unite este interzisă.

Investitorii care se află pe lista de Persoane restricţionate stabilită în aplicarea Regulamentului nr. 2790 al Asociaţiei Naţionale a Dealer-ilor de Valori Mobiliare din Statele Unite (NASD 2790) vor raporta imediat orice investiţie în fondurile oferite de Societatea de Administrare a Investiţiilor.