imageSoluţii de investiţii

 

Administrarea discreţionară a portofoliului

 

ERSTE Asset Management  îţi oferă:

  • Consultanţă individuală din partea experţilor ERSTE Asset Management
  • Standarde înalte de calitate în alegerea instrumentelor financiare disponibile pe piaţa de capital
  • Administrarea individuală a portofoliului de investiţii
  • Soluţii de investiţii personalizate şi administrarea pe termen lung a activelor
  • Evaluarea şi selectarea instrumentelor de investiţie adecvate
  • O alocare eficientă a activelor pe diferite tipuri de investiţii şi instrumente financiare
  • Administrarea activă a instrumentelor financiare, pentru a asigura o reacţie rapidă în cazul apariţiei unor schimbări pe piaţă
  • Raportări periodice privind performanţa portofoliului, precum şi informaţii privind evoluţia pieţelor

 

Conform Deciziei CNVM nr. 98/21.01.2009, SAI Erste Asset Management (SAI Erste) este autorizată desfăşoare şi activitatea de administrare de portofolii individuale de investiţii, cu respectarea reglementărilor legale emise în acest sens. În cadrul acestei activităţi, SAI Erste trebuie evalueze adecvarea clienţilor, astfel încât aceştia beneficieze de o protecţie şi un tratament echitabil care permită SAI Erste acţioneze în cel bun interes al acestora.

Definiţie: Evaluarea adecvării reprezintă întregul proces de colectare a informaţiilor relevante despre clientul respectiv, precum şi evaluarea ulterioară a oportunităţii unui anumit instrument financiar pentru acel client.

La cererea SAI Erste, clientul trebuie furnizeze informaţii corecte şi suficiente cu privire, dar nelimitându-se, la: cunoştinţe, experienţă, situaţie financiară, obiective etc, astfel încât SAI Erste poată recomanda acestuia serviciul adecvat profilului clientului respectiv. În acest sens, clientul va completa un chestionar pus la dispoziţie acestuia de către SAI Erste. Clientul va fi obligat actualizeze informaţiile conţinute de chestionarul respectiv cel puţin o dată la 1 (unu) an.

SAI Erste va prezenta clientului şi noţiunea de risc de investiţii precum şi relaţia dintre risc şi randamentul investiţional.

În funcţie de informaţiile menţionate mai sus, SAI va lua în considerare natura şi amploarea serviciului pe care îl va putea furniza clientului în funcţie de cunoştinţele, experienţa, situaţia financiară şi circumstanţele sociale ale clientului.

 

Determină profilul de risc: 

Serviciile de investiții oferite de noi sunt clasificate în funcție de "Indicatorul SRRI", ale cărui valori sunt cuprinse între 1 (risc scăzut) și 7 (risc ridicat). Acest indicator este utilizat doar în cazul fondurilor ESPA distribuite de ERSTE Asset Management România. Trebuie să aveţi în vedere faptul că  acest indicator se poate modifica în viitor.

Risc scăzut (Indicator SRRI*: 1-3)

Această categorie de risc se referă la fondurile de investiţii cu volatilitate scăzută, de exemplu fonduri de instrumente cu venit fix cu o perioadă scurtă de timp până la maturitate, fonduri conservatoare mixte, şi fonduri deschise de investiţii imobiliare.

Risc mediu (Indicator SRRI*:  4)

Acestă categorie de risc se referă la fonduri de investiţii cu o valoare a indicatorului sintetic risc şi randament de 4 (conform Documentului privind Informaţii Cheie destinate Investitorilor DICI), care indică un nivel mediu de volatilitate. Preţurile acestor fonduri variază de la 5% la 10% pe an. Fondurile întâlnite de obicei în această categorie sunt fonduri diversificate cu o pondere semnificativă în acţiuni, cât şi fonduri de obligaţiuni corporative.  

Risc peste medie (Indicator SRRI*:  5-7)

Fondurile cu o valoare a indicatorului sintetic risc şi randament de 5 sau mai mare de 5, au un nivel de risc peste medie. În acestă categorie sunt fondurile de investiţii cu o volatilitate de cel puţin 10% pe an, cum ar fi fondurile de acţiuni.

Metoda ÖKB

Performanţa fondului conform metodei OeKB (OeKB = Oesterreichische Kontrollbank AG) este stabilită pe baza valorilor calculate pentru fiecare fond şi oferite de societăţile de administrare, având în vedere dividendele şi alte evenimente corporative. Nu sunt luate în calcul taxe şi comisioane. Valoarea calculată ţine cont de comisioanele curente cum ar comisionul de administrare. Performanţa anterioară nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

Ilustrare simplificată. Pentru detalii puteţi vizita http://www.oekb.at.

"Indicatorul SRRI" este utilizat pentru alocarea fondurilor de investiți într-una dintre cele trei categorii de risc (risc scăzut, risc mediu și risc peste medie).  SRRI înseamnă "Indicatorul sintetic risc și randament"  și este calculat în conformitate cu regulile stabilite de Comitetul European al Reglementatorilor de Valori Mobiliare.  Aceste indicator este prezentat în Documentul privind informațiile cheie destinate investitorilor (KID) și descrie fluctuația prețului unei unități de fond pe o scală de la 1 la 7. 

Fondurile de investiții cu Indicator SRRI scăzut prezintă în mod obișnuit fluctuații de preț mai reduse și astfel, probabilitatea de a înregistra pierderi este și ea mai scăzută. Fondurile de investiți cu Indicator SRRI ridicat prezintă fluctuații mai mari de preț și în consecință, o probabilitate mai mare de a înregistra pierderi.

Categoria în care este inclus un fond nu reprezintă o garanție privind performanțele viitoare și poate fi modificată în timp.

În cazul în care un fond este inclus în categoria de risc 1, aceasta nu înseamnă că investiția este lipsită de riscuri. Categoria de risc 1 nu este nici obiectiv investițional nici garanție. Indicatorul de risc (Indicatorul SSRI) este stabilit separat pentru fiecare fond.

Indicatorul SRRI Categorii de risc Intervale de volatilitate

1 Risc scăzut  0%  - 0,5%
2  0,5%  - 2,0%
3 2,0%  - 5,0%

4  Risc mediu 5,0%  - 10,0%

5  Risc peste medie  10,0%  - 15.0%
6 15,0%  - 25,0%
7 Minimum  25,0%

Cum se calculează indicatorul SRRI

Volatilitatea (respectiv, nivelul de fluctuație a prețurilor) se calculează în baza datelor săptămânale (randamentele) generate de fondurile de investiții în ultimii cinci ani. În cazul unui fond mai recent, pentru calculul SRRI se poate utiliza performanța unui activ similar sau alte metode alternative prevăzute de lege. În cazul în care fondurile plătesc dividende, acestea vor fi luate în calcul la stabilirea Indicatorului. Nici volatilitatea nici indicatorul SRRI nu pot arăta direcția în care vor fluctua prețurile, ci doar nivelul fluctuației. De exemplu, o fluctuație de 3,0% înseamnă că valoarea fondului de investiți a fluctuat cu o medie anualizată de plus/minus 3,0% în ultimii cinci ani.

Riscurile care de obicei nu sunt luate în considerare la stabilirea categoriei de risc, dar care sunt totuși importante pentru fonduri, includ:

1.          Riscul de credit și de contraparte: Incapacitatea de plată a emitentului sau a contrapărții poate avea ca rezultat pierderi pentru fond. Riscul de credit descrie impactul oricăror schimbări specifice care pot apărea cu privire la emitent și care pot afecta prețul unui instrument financiar în condițiile tendințelor generale de pe piețele de capital. Chiar dacă instrumentele financiare sunt selectate cu foarte multă atenție, nu se poate elimina posibilitatea apariției unor pierderi rezultate din scăderea semnificativă a valorii activelor unui emitent. 
2.          Riscul de contraparte se referă la probabilitatea ca o parte la un contract să nu își poată onora parțial sau în totalitate obligațiile. Acest risc se referă la toate contractele încheiate în numele fondului. 
3.          Risc de lichiditate:  Riscul de a nu putea vinde, lichida sau închide o poziție aferentă unor active din fond într-o perioadă de timp suficient de scurtă și cu cheltuieli suficient de scăzute pentru a nu afecta capacitatea fondului de a-și îndeplini la timp obligațiile de plată. 
4.          Risc operațional:  Riscul de pierdere rezultat din erori ale proceselor interne sau din erori umane sau de sistem la nivelul societății de administrare sau ca rezultat al unor factori externi, incluzând riscul legislativ și riscurile aferente proceselor de tranzacționare, compensare și evaluare desfășurate de fond. 
5.          Risc de custodie: Fondul poate suporta pierderi ca urmare a erorilor băncii custode care păstrează activele. 
6.          Riscurile rezultate din utilizarea instrumentelor derivate:  Fondul folosește instrumente derivate nu doar în scopul acoperirii riscurilor ci și ca instrument de investiție activ. Astfel, fondul este expus la riscuri suplimentare.