Întrebări frecvente

Fondurile de investiții atrag resurse de la un număr mare de investitori și apoi le plasează în acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare (de exemplu, proprietăți imobiliare și mărfuri). Investitorii cumpără participații într-o varietate de instrumente financiare administrate de profesioniști. Spre deosebire de investițiile individuale în acțiuni sau obligațiuni, performanța nu depinde de o singură investiție. Efectul performanței slabe a unui instrument financiar poate fi contracarat de performanța bună a celorlalte instrumente.

Informații suplimentare.

 


Prețul sau valoarea unui titlu de participare (valoarea unitară a activului net) variază în timp și depinde de performanța titlurilor și activelor deținute de fond. Prețul este calculat zilnic.

Valoarea unui titlu de participare deja include comisionul de administrare. Oricum comisionul de subscriere, care se poate modifica în funcţie de momentul investirii, precum şi alte costuri, cum sunt de exemplu comisioanele bancare, nu sunt luate în considerare.


Investiția poate începe cu sume foarte mici. Suma minimă care poate fi investită este menţionată în prospectul de emisiune al fondului. 

În general, aveți nevoie doar de o sumă mică de bani pentru a putea începe să investiți pe piețele naționale și internaționale.

 


Puteți cumpăra și vinde oricând titluri de participare  la toate fondurile administrate de SAI Erste Asset Management. Prețul de subscriere și răscumpărare este calculat zilnic prin aplicarea unor metode de evaluare obiective care pot fi verificate.


Unitățile de fond pot fi cumpărate la sediul unităților SAI Erste Asset Management  și Banca Comercială Română (vezi Cum investesc). Consultanții noștri vă vor ajuta să alegeți cel mai potrivit fond. Puteți obține informații despre portofoliul de investiții deținut prin internet banking- Click 24 Banking BCR (www.24banking.ro) și phone banking - Alo 24 Banking BCR. 


Serviciile de investiții oferite de noi sunt clasificate în funcție de "Indicatorul SRRI", ale cărui valori sunt cuprinse între 1 (risc scăzut) și 7 (risc ridicat). Acest indicator este utilizat doar în cazul fondurilor ESPA distribuite de SAI Erste Asset Management România. Trebuie să aveţi în vedere faptul că  acest indicator se poate modifica în viitor.

 

  • Risc scăzut (SRRI*: 1-3)

Această categorie de risc se referă la fondurile de investiţii cu volatilitate scăzută, de exemplu fonduri de instrumente cu venit fix cu o perioadă scurtă de timp până la maturitate, fonduri conservatoare mixte, şi fonduri deschise de investiţii imobiliare.

  • Risc mediu (SRRI*: 4)

Acestă categorie de risc se referă la fonduri de investiţii cu o valoare a indicatorului sintetic risc şi randament de 4 (conform Documentului privind Informaţii Cheie destinate Investitorilor DICI), care indică un nivel mediu de volatilitate. Preţurile acestor fonduri variază de la 5% la 10% pe an. Fondurile întâlnite de obicei în această categorie sunt fonduri diversificate cu o pondere semnificativă în acţiuni, cât şi fonduri de obligaţiuni corporative.  

  • Risc peste medie (SRRI*: 5-7)

Fondurile cu o valoare a indicatorului sintetic risc şi randament de 5 sau mai mare de 5, au un nivel de risc peste medie. În acestă categorie sunt fondurile de investiţii cu o volatilitate de cel puţin 10% pe an, cum ar fi fondurile de acţiuni.

 

Metoda ÖKB

Performanţa fondului conform metodei OeKB (OeKB = Oesterreichische Kontrollbank AG) este stabilită pe baza valorilor calculate pentru fiecare fond şi oferite de societăţile de administrare, având în vedere dividendele şi alte evenimente corporative. Nu sunt luate în calcul taxe şi comisioane. Valoarea calculată ţine cont de comisioanele curente cum ar comisionul de administrare. Performanţa anterioară nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

Ilustrare simplificată. Pentru detalii puteţi vizita http://www.oekb.at.

 

*) Indicatorul SRRI ("Indicatorul SRRI")

"Indicatorul SRRI" este utilizat pentru alocarea fondurilor de investiți într-una dintre cele trei categorii de risc (risc scăzut, risc mediu și risc peste medie).  SRRI înseamnă "Indicatorul sintetic risc și randament"  și este calculat în conformitate cu regulile stabilite de Comitetul European al Reglementatorilor de Valori Mobiliare.  Aceste indicator este prezentat în Documentul privind informațiile cheie destinate investitorilor (KID) și descrie fluctuația prețului unei unități de fond pe o scală de la 1 la 7. 

Fondurile de investiții cu Indicator SRRI scăzut prezintă în mod obișnuit fluctuații de preț mai reduse și astfel, probabilitatea de a înregistra pierderi este și ea mai scăzută. Fondurile de investiți cu Indicator SRRI ridicat prezintă fluctuații mai mari de preț și în consecință, o probabilitate mai mare de a înregistra pierderi.

Categoria în care este inclus un fond nu reprezintă o garanție privind performanțele viitoare și poate fi modificată în timp.

 

În cazul în care un fond este inclus în categoria de risc 1, aceasta nu înseamnă că investiția este lipsită de riscuri. Categoria de risc 1 nu este nici obiectiv investițional nici garanție. Indicatorul de risc (Indicatorul SSRI) este stabilit separat pentru fiecare fond.


Indicatorul SRRI Categorii de risc Intervale de volatilitate

1 Risc scăzut  0%  - 0,5%
2  0,5%  - 2,0%
3 2,0%  - 5,0%

4  Risc mediu 5,0%  - 10,0%

5  Risc peste medie  10,0%  - 15.0%
6 15,0%  - 25,0%
7 Minimum  25,0%

Cum se calculează indicatorul SRRI

Volatilitatea (respectiv, nivelul de fluctuație a prețurilor) se calculează în baza datelor săptămânale (randamentele) generate de fondurile de investiții în ultimii cinci ani. În cazul unui fond mai recent, pentru calculul SRRI se poate utiliza performanța unui activ similar sau alte metode alternative prevăzute de lege. În cazul în care fondurile plătesc dividende, acestea vor fi luate în calcul la stabilirea Indicatorului. Nici volatilitatea nici indicatorul SRRI nu pot arăta direcția în care vor fluctua prețurile, ci doar nivelul fluctuației. De exemplu, o fluctuație de 3,0% înseamnă că valoarea fondului de investiți a fluctuat cu o medie anualizată de plus/minus 3,0% în ultimii cinci ani.

Riscurile care de obicei nu sunt luate în considerare la stabilirea categoriei de risc, dar care sunt totuși importante pentru fonduri, includ:

1.          Riscul de credit și de contraparte: Incapacitatea de plată a emitentului sau a contrapărții poate avea ca rezultat pierderi pentru fond. Riscul de credit descrie impactul oricăror schimbări specifice care pot apărea cu privire la emitent și care pot afecta prețul unui instrument financiar în condițiile tendințelor generale de pe piețele de capital. Chiar dacă instrumentele financiare sunt selectate cu foarte multă atenție, nu se poate elimina posibilitatea apariției unor pierderi rezultate din scăderea semnificativă a valorii activelor unui emitent. 
2.          Riscul de contraparte se referă la probabilitatea ca o parte la un contract să nu își poată onora parțial sau în totalitate obligațiile. Acest risc se referă la toate contractele încheiate în numele fondului. 
3.          Risc de lichiditate:  Riscul de a nu putea vinde, lichida sau închide o poziție aferentă unor active din fond într-o perioadă de timp suficient de scurtă și cu cheltuieli suficient de scăzute pentru a nu afecta capacitatea fondului de a-și îndeplini la timp obligațiile de plată. 
4.          Risc operațional:  Riscul de pierdere rezultat din erori ale proceselor interne sau din erori umane sau de sistem la nivelul societății de administrare sau ca rezultat al unor factori externi, incluzând riscul legislativ și riscurile aferente proceselor de tranzacționare, compensare și evaluare desfășurate de fond. 
5.          Risc de custodie: Fondul poate suporta pierderi ca urmare a erorilor băncii custode care păstrează activele. 
6.          Riscurile rezultate din utilizarea instrumentelor derivate:  Fondul folosește instrumente derivate nu doar în scopul acoperirii riscurilor ci și ca instrument de investiție activ. Astfel, fondul este expus la riscuri suplimentare.

 

Riscurile care trebuie luate în considerare includ:

  • Prețul instrumentelor financiare deținute de fond poate fluctua considerabil (mai ales în cazul fondurilor de acțiuni sau al fondurilor alternative): banii investiți pot fi pierduți
  • Fondurile care investesc în valute sunt expuse riscului valutar
  • Valoarea dobânzilor și răscumpărărilor depinde de performanța emitentului
  • Prețurile pot scădea ca rezultat al retrogradării rating-ului emitenților
  • Creșterea ratei dobânzii poate avea ca efect scăderea prețurilor.

 


Fondurile de investiții beneficiază de tratament special. În cazul în care societatea de servicii de investiți financiare sau banca custode intră în insolvență, activele fondurilor nu vor fi incluse în masa credală. În plus, entitățile care oferă unități de fond sunt monitorizate și supravegheate în permanență de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și de auditori externi.


Teoretic, puteți să vă vindeți titlurile de participare oricând. Totuși, există perioade minime de investiție recomandate pentru fiecare fond. Cu cât riscul este mai mare, cu atât ar trebui să vă păstrați mai mult investiția. De obicei, perioada de investiție minimă recomandată este de 3 ani pentru fondurile de obligațiuni și de 7 ani pentru fondurile de acțiuni.